Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Tyto „Všeobecné podmínky“ (dále jen VP) stanovují základní náležitosti uzavírání smlouvy o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky, na základě kterých bude Poskytovatel poskytovat Uživateli / Účastníkovi telekomunikační služby (dále jen Služba), související služby, prodej zařízení a zprostředkování přístupu k síti internet. Služby jsou zpravidla účtovány paušálně, je pouze na vůli Účastníka, zda službu využívá nebo ne, vč. období, kdy je stanice mimo provoz z viny Účastníka. Ceny za služby se řídí platným ceníkem zveřejněným na stránkách www.optimax.cz, tamtéž jsou uvedeny aktuální kontaktní údaje.

Telekomunikační služba „Poskytování přístupu k síti internet“ je Poskytovatelem provozována jako služba, z jejíhož užívání jsou předem vyloučeny organizace s bankovní licencí, organizace a hnutí propagující rasovou nesnášenlivost, osoby a organizace šířící spamy, osoby a organizace s nepřiměřeně agresívním nebo urážlivým chováním.
Těmto osobám /organizacím může být odmítnuta jakákoliv součinnost operátora Poskytovatele služby.

Veškerá pravidla, práva, povinnosti a náležitosti služby přístupu k internetu se řídí těmito VP , dále Pravidly sítě OPTIMAX  a Reklamačním řádem společnosti a jsou pro všechny Účastníky i Poskytovatele závazná.

I. Definice pojmů

 1. Poskytovatelem je FO Petr Mach, plátce DPH, který poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem.
 2. Účastníkem je každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb

 3. Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

 4. Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.
 5. Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy o poskytování připojení do internetu a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování služby podle této smlouvy.
 6. Rozhraním je přesné místo v datové trase, které rozděluje datovou trasu na část udržovanou a zaručovanou Poskytovatelem a část v majetku Účastníka. Jedná se zpravidla o výstupní konektor RJ-45 WLAN přijímače, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Všechny další komponenty, počínaje kabelem LAN, POE a zdrojem (napájecím adaptérem) spadají do majetku účastníka. Účastník může objednat trvalý servis i pro část sítě, která je za Rozhraním, v jeho majetku. Toto však musí být výslovně uvedeno ve Smlouvě nebo jejím dodatku. Na komponenty zakoupené u Poskytovatele je držena zákonná záruka 24 měsíců, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Na Účastníky s firemním statusem – zpravidla s IČO se vztahují podmínky dané smlouvou, zpravidla 6 měsíců, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.U

II. Smlouva

 1. Při splnění všech technických i závazkových podmínek je vyplněný a podepsaný Předávací protokol a Smlouva se základními daty klienta podkladem ke smluvnímu vztahu. Nový klient se první den po připojením ke službě stává platícím Účastníkem s povinnostmi dle smluvních podmínek Poskytovatele. Standardně je poskytnuta zkušební lhůta 7 dnů na odzkoušení nabízené služby a obchodních vztahů, která platí pro obě smluvní strany.
 2. Smluvní vztah lze uzavřít i (v souladu s NOZ),  tzv. distančním způsobem, prostřednictvím telefonu.
 3. Smlouva je Účastníkovi předána v kopii při podpisu. Smlouvu je nutno pečlivě uschovat neboť je kromě jiného i dokladem o zapůjčeném zařízení.
 4. Předmětem Smlouvy o službě připojení („Smlouva“) je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby spočívající ve zřízení jedné nebo více telekomunikačních služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto Služeb a závazek Účastníka tyto Služby užívat a za poskytnuté Služby řádně, úplně a v termínu splatnosti dokladů vztahujících se ke Službě platit dohodnutou cenu.
 5. Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Pokud není uvedeno ve smlouvě, má se za to, že se jedná o dobu „neurčitou“.
 6. Platnost a účinnost se stanovují následně dle dne převzetí instalace a zapojení služby podepsáním „Předávacího protokolu“ , vyplněním údajů o klientovi oprávněným zástupcem Účastníka či jiným použitím služby. Použití Služby přístupu k internetu samo o sobě je bráno jako smluvní vztah a souhlas se Všeobecnými podmínkami i v případě, že Účastník z jakýchkoli důvodů nepodepsal písemný smluvní vztah a smlouva byla uzavřena pouze ústně. Účastník má v kteroukoliv dobu možnost nahlédnout do „Všeobecné podmínky“ Služby, které jsou ze zákona zveřejněny na oficiálních stránkách www.optimax.cz
 7. Smlouvu lze měnit pouze písemně a to i písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.
 8. Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.
 9. Při změně požadavku dle žádosti Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených prací a výkonů.
 10. Smluvní vztah (t.j. i trvání poskytování služby) může být ukončen:
  1. písemnou dohodou smluvních stran
  2. výpovědí ze strany Účastníka, s výpovědní lhůtou max. 30 dnů. Za den doručení je považován den předání zásilky Poskytovateli Českou poštou, nikoliv den odeslání. Ukončení smlouvy je kromě toho podmíněno   úhradou všech závazků Účastníka vůči Poskytovateli a navrácením všeho zapůjčeného zařízení nejpozději ke dni ukončení smluvního vztahu účastníkem na adrese Poskytovatele. Podepsaná výpověď musí být předána subjektem, který smlouvu uzavřel, prokazatelně, písemně, Českou poštou, formou Doporučeného dopisu s podacím číslem a lístkem, který slouží jako doklad. Odeslání emailem není možno akceptovat. Navrácení a den navrácení zapůjčeného zařízení potvrdí Účastníkovi Poskytovatel na kopii smlouvy Účastníka. Navrácení zapůjčeného zařízení provede účastník a to na adrese sídla Poskytovatele, popř. si demontáž objedná jako službu. Účastník však musí umožnit bezproblémový a bezpečný přístup k tomuto zařízení, jinak bude objednávka poskytovatelem po právu odmítnuta. Aktuální adresa a kontakty jsou uvedeny na veřejných stránkách www.optimax.cz.
  3. poplatek za užívání Služby je stanoven paušálně, je tedy pouze na vůli Účastníka,  zda službu využívá nebo ne.
  4. jednostranně ze strany Poskytovatele z důvodu neuhrazení závazků za služby Optimax Účastníkem po dobu více jak 30 dnů, popř. při hrubém porušení smluvních podmínek. V tomto případě je Účastník povinen funkční a nepoškozené zapůjčené zařízení WiFI  kompletně demontovat a protokolárně předat na adrese poskytovatele do 7 dnů. Navrácení zapůjčeného zařízení potvrdí Účastníkovi Poskytovatel na kopii smlouvy Účastníka. Pokud zákazník svou kopii smlouvy nedohledá, bude potvrzení o převzetí odesláno emailem. Aktivační poplatek je vždy nevratný.
  5. V případě, že Účastník nereaguje na výzvy k úhradě pohledávek ani po opakovaném upozornění, je pohledávka postoupena profesionální firmě k inkasu.
 11. Povinnosti Poskytovatele:
  1. za sjednanou cenu zřídit připojení a poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy v souladu se VP, Pravidly sítě OPTIMAX a Reklamačním řádem. Zřízením připojení se rozumí instalace všech součástí nutných k vytvoření datového okruhu v objektu Účastníka, ukončeného rozhraním.  Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného koncového zařízení Účastníka odpovídá sám Účastník.
  2. na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platným Ceníkem, pokud na dotyčné přípojce není evidován dluh po splatnosti.
  3. udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanovenými právními předpisy
  4. provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku. Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení.
  5. oznámit v předstihu přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy
  6. zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi vnitřní jednotkou a připojeným koncovým zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních v majetku Účastníka.
 12. Povinnosti Účastníka:
  1. řádně a včas hradit ceny za poskytované Služby a dodávky proti vystaveným a odeslaným fakturám. Služba je placena na základu faktury s jednorázovým variabilním symbolem, která je zpravidla odesílána na konci platebního období v polovině 3. měsíce platebního období. V případě, že účastník neobdrží z jakéhokoliv důvodu doklad, t.j. podklad k zaplacení s VS, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli prokazatelným způsobem nejpozději k poslednímu dni platebního období, zpravidla je to kalendářní čtvrtletí, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, popř. je povinen provést úhradu sám, dle údajů na smlouvě. Kopie dokladu mu bude vystavena a odeslána emailem. Za funkčnost emailové schránky Účastníka určené pro dodávání dokladů nese zodpovědnost výhradně Účastník. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nastavení spamových filtrů u poskytovatele schránky Účastníka.
  2. platbu lze kdykoliv (mimořádně) uhradit použitím kteréhokoliv staršího variabilního symbolu s předřazenou 99. Pokud byl starší symbol zákazníka např. 123456 bude náhradní symbol „99123456“.
  3. pravidelné úhrady lze provádět i pomocí trvalého bankovního příkazu využitím opakujícího se VS z bodu 2, splatného každoročně k datu 25/3 , 25/6 , 25/9, 25/12.
  4. pokud má platba nesprávný variabilní symbol, nesprávné číslo cílového účtu, nesprávnou částku nebo je odesláno mimo splatnost je vadná. Za vadně odeslané platby nenese Poskytovatel zodpovědnost, je poviností odesílatele na ně upozornit a současně připojit datum vadné platby a variabilní symbol vadné platby.
  5. zajistit, aby koncová zařízení, která sám instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele.
  6. Účastník je povinen uhradit i náklady za opravu čí výměnu zařízení, které mu je pouze zapůjčeno Poskytovatelem, pokud náklady na jeho výměnu nebo opravu vznikly činností nebo i nečinností Účastníka. Tím je myšleno např. zanedbání likvidace nadměrných nánosů sněhu, které při sesuvu poškodí technické zařízení, popř. jinou činností, kterou kdokoliv vykonává v okolí zařízení a dojde v souvislostí s tím ke škodě.
  7. oznamovat neprodleně Poskytovateli závady týkající se Služby. Aktuální kontakty jsou vždy uvedeny na WWW stránkách poskytovatele.
  8. umožnit Poskytovateli bezpečný přístup k zařízení Poskytovatele umístěného v prostorách nebo dohodnutých prostorách Účastníka za účelem montáže, oprav, údržby či demontáže.
  9. Potřebné zařízení nutné ke zřízení služby je montováno zpravidla dodavatelsky a je umístěno tak, aby bylo bezpečně a snadno přístupné i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pokud to není možné z důvodu nevhodné konfigurace domu/terénu, je namontováno dle přání zákazníka bez ohledu na tuto podmínku. V tomto případě nenese poskytovatel odpovědnost za nutné náklady při opravě a především za nestandardní dobu do odstranění technické závady.
  10. obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas majitele. Účastník je však přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací.
  11. Účastník zodpovídá za technické zařízení zapůjčené mu v souvislosti se Službou, zejména za odcizení a poškození nebo opotřebení nad rámec opotřebení běžného. V případě poškození nebo zcizení je mu účtována částka, kterou je třeba vynaložit na uvedení do stavu odpovídajícímu délce používání. Účastník musí zajistit ve spolupráci se svým dodavatelem elektrické energie, že elektrické napájení mu zapůjčeného zařízení bude v souladu s příslušnými parametry, t.j. především v povoleném rozsahu a bez napěťových špiček. (Doporučena je kvalitní přepěťová ochrana nebo UPS).
  12. neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, e-mailové adresy, IČ, DIČ a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
  13. Účastník je povinen se při lokalizaci závady řídit pokyny technika Poskytovatele, které směřují k odstranění závady. V opačném případě nese náklady na výjezd technika Poskytovatele do místa poruchy. V případu, že z koncového zařízení účastníka je detekován provoz osahující závadný obsah (zavirování, stahování zakázaného obsahu apod. je povinen poskytovatel stanici zablokovat). Zákazník je o tomto informován telefonicky, pokud je jeho evidovaný telefonický kontakt dostupný. V opačném případu je zákazník informován až po kontaktu z jeho strany.
 13. K ukončení smluvního vztahu  dojde vypršením lhůty dané platnou výpovědí, zaslanou Českou poštou výhradně formou doporučeného dopisu a dnem vrácení zapůjčeného instalovaného zařízení a vyrovnání všech závazků Účastníka vůči Poskytovateli. Výpověď musí být podána subjektem, který smlouvu uzavřel. Právo k podání výpovědi s nasmlouvanou výpovědní lhůtou je dáno oboustranně, je na straně Účastníka i na straně Poskytovatele.
 14. V případě, že byla podána řádná výpověď a k poslednímu dni výpovědní lhůty nebyly vráceny veškeré zápujčky nebo nebyly uhrazeny veškeré závazky Účastníka vůči Poskytovateli stává se výpověď neplatnou a smluvní vztah pokračuje beze změn dále.
 15. Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Poskytovatel:
  1. nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty dle dohody stran.
  2. neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o změně Služby.
 16. Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Účastník:
  1. je v prodlení s úhradou účtované ceny nebo její části za poskytnuté Služby nebo jiné pohledávky po datu splatnosti. Dnem úhrady se rozumí datum připsání celé částky na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel službu pozastaví až po odeslání  urgence uživateli. Pro odeslání urgencí je použit emailový kanál, zpravidla podložený elektronickou doručenkou. Následné urgence jsou písemné a Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady s tím vzniklé, včetně právních služeb a Účastníkovi vzniká povinnost je uhradit se splatností do 10 dnů. Poskytovatel je oprávněn uplatnit sankce i pro soubor služeb, které jsou jednoznačně propojeny společnou osobou, např. jednatelem ve společnosti s. r. o., atd. Za funkčnost, správnost a nastavení emailové schránky určené pro dodávání dokladů odpovídá výhradně Účastník.
  2. poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby nebo jejich změnu nenahlásil Poskytovateli do 10 dnů prokazatelným způsobem
  3. zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele
  4. opakovaně a přes písemné upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy
  5. odepřel Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy
  6. neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.
  7. opakovaně a násobně překračuje nasmlouvané limity přenesených dat.  Pro běžné internetové přípojky je za běžný stav považován limit do 3 GB (UP+DOWN) denně, pokud není nasmlouváno jinak

III. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace). Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby.

 1. Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo jeho obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé omezením či neposkytnutím služby.
 2. V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost odstranit závady v termínech dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a případně vrátit neoprávněně účtované a zaplacené poplatky, poměrnou částí. Poplatky se vrací na základě žádosti Úživatele a podmínkou je souvislý výpadek poskytované služby delší jak 48 pracovních hodin. Případnou poruchu je povinen Účastník prokazatelně nahlásit poskytovateli bez zbytečného prodlení, max. do 24 hod. od okamžiku, kdy závadu zjistil. Nesplněním této povinnosti se Účastník zbavuje prokázání řádného nároku na refundaci plateb. Poskytovatel poskytne při nahlášení poruchy číslo tiketu jako potvrzení přijetí ohlášení poruchy. Poruchu lze nahlásit i poštou, doporučeně.
 3. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa.V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s Ceníkem. Poskytovatel neručí za závady, vzniklé odsměrováním příjímací antény, které vzniklo nedostatečnou stabilitou konzoly v majetku Účastníka.
 4. Poskytovatel neodpovídá za přerušení či nedodání služeb z důvodu živelných událostí, především mimořádnými atmosférickými vlivy, vyhlášení krizového či kalamitního stavu, přerušením dodávky elektrické energie a z následných stavů či důvodů (především přepětí v elektrorozvodné síti a atmosférické výboje – blesky). Takto vzniklé závady na zařízení klienta i na zařízení v pronájmu klientovi budou opraveny výhradně na účet klienta, popř. pojišťovny, pokud je Účastník adekvátně pojištěn.
 5. Náhrada škody, za vady vzniklé v souladu čl. 1 Podmínek, bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však v celkové částce Kč 2000,- a to ve formě poskytnutí slevy za poskytnuté Služby v následujíc-ím (ích) platebním období.
 6. V případě, že dojde k poruše nebo požadavku na nestandardní zásah u podpůrného technického zařízení (t.j.  za Rozhraním), které bylo Účastníkovi prodáno Poskytovatelem, je reklamačním místem sídlo Poskytovatele. Servisní zásah v místě Účastníka je poskytován jen na požádání a jsou zpoplatněn.  Předané technické zařízení jsou Poskytovatelem otestovány a  případné vady nezaviněné Účastníkem jsou odstraněny nejpozději do 30 dnů od předání zařízení na adrese Poskytovatele. V rámci reklamačního řízení nelze uplatňovat vady způsobené živelnou událostí, především poškození způsobené povodní nebo atmosférickými jevy (např.  zásahem blesku, vč. zásahu vzdáleného). Ve sporných případech je rozhodující vyjádření servisní organizace, která je k takové opravě autorizována.
 7. Podáním reklamace a to oprávněné, či neoprávněné nevzniká odklad splatnosti již vystavených faktur. Nárok na vrácení uznaných nároků bude vypořádán finančně v následném platebním období.
 8. Pro podpůrná zařízení dodaná Účastníkovi, která uhrazením kupní ceny přešla do jeho majetku, platí při nákupu formou elektronické objednávky tato pravidla:
  Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího), za splnění těchto podmínek:

  • Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
  • Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to:  nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi
  • IV. Rozsah poskytované služby

 1. Rozsah poskytovaných Služeb je vymezen Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Rozhodným rozhraním je ethernetové rozhraní výstupu WLAN přijímače. Poskytovatel ručí za závady ZA tímto Rozhraním jen tehdy, pokud se jedná o zařízení jím dodané a v záruční době. V tomto případě je zařízení dodáno Účastníkem do sídla Poskytovatele a závada je řešena dle běžného reklamačního řádu. Záruční doba se prodlužuje o dny, které uplynuly od předání zboží do zpětného převzetí Účastníkem nebo dne zaslání Výzvy k odběru.
 2. V případě, že za zařízení dodané Poskytovatelem Účastníkovi neplatí Účastník žádné poplatky za užívání, nelze uplatnit slevy na měsíčních paušálech za Připojení. V případě, že Účastník platí poplatky za používání vlastního zařízení v souvislosti se smluvně poskytnutou službou a jsou přesně ve smlouvě specifikovány jako zvláštní fakturovaná položka,  bude mu vrácena poměrná část těchto poplatků. Žádost o vrácení lze úspěšně podat, pokud doba poruchy přesáhne souvisle 2 pracovní dny a v opodstatněném případě bude zaúčtována v následujícím účetním období.
 3. Datové služby OPTIMAX jsou poskytovány standardně s dostupností nejméně 99,5 procent.  Smluvně lze dojednat i SLA vyšší.
 4. Parametry smluvní linky jsou uvedeny ve smlouvě. Standardní linka je konstruována s agregací 1:4, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. U standardních domácích linek se jedná o linky negarantované, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací

 1. Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení nebo obchodního jména a dalších důležitých údajů nutných pro evidenci v seznamu Účastníků Poskytovatele
 2. Poskytovatel může všechny informace týkající se Účastníka užívat pouze v souladu s platným právním řádem České republiky k účelům provozování služby
 3. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit údaje o Uživatelích, kteří ani po opakované výzvě neuhradili závazky k Poskytovateli za odebrané zboží i Služby.

VI. Vymezení území, na němž se služba poskytuje

 1. Území, na kterém je poskytována služba, je průběžně zveřejňováno na webových stránkách www.optimax.cz.

VII. Cena služeb, platební podmínky

 1. Ceny poskytovaných Služeb a dalších úkonů jsou uvedeny v platných Cenících Poskytovatele. Platný Ceník internetu a Ceník služeb jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.optimax.cz či v sídle Poskytovatele či prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců. V případech, že se jedná o lokalitu v ceníku neuvedenou nebo ve sporných případech, je vždy rozhodující cena za službu uvedená na „Smlouvě“. Ceny připojení jsou odvislé od lokality připojení, z tohoto důvodů jsou ceníky vydávány ve všeobecné formě (od-do). Cenu pro danou lokalitu získá zájemce pomocí kontaktního formuláře nebo na kontaktním telefonu, či emailu.
 2. Hlavní zúčtovací období je jedno kalendářní čtvrtletí (kvartál / Q), popř. jeho část u nových Účastníků.
 3. Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu – faktury Účastníkovi takto:
  1. jednorázové platby (např. instalace a aktivační poplatky) jsou zpravidla účtovány Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem a také ihned inkasovány na místě provedení služby.
  2. pravidelné platby jsou účtovány u rezidentů zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně, pokud není sjednáno jinak. U stanic v pronajatých prostorách je platební režim úhrad za službu „předem“, což je realizováno jednou zálohovou fakturou mimo pořadí.
  3. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je Služba poskytována a to poměrnou částí.
  4. při ukončení služeb z důvodu zániku smlouvy k určitému dni dle VP je Služba Účastníkovi fakturována se splatností alespoň 7 dnů předem.
  5. pro zasílání daňových dokladů (faktur) je používan standardně  emailový kanál. Z tohoto důvodu je poviností účastníka udržovat udanou emailovou schránku v provozuschopném stavu a kontrolovat ji tak, aby řádně doručená faktura byla včas akceptována Uživatelem. Za nastavení schránky, včetně spamových filtrů nese odpovědnost výhradně zákazník.
  6. V mimořádných případech na Písemnou žádost Účastníka je možno fakturu zpracovat ručně a odeslat poštou. Za tento úkon (vystavení dokladu + odeslání) je účtován poplatek 30+40= 70 Kč vč. DPH. Žádost musí být odeslána doporučeně poštou, s podacím lístkem a podacím číslem. Z žádosti musí být zřejmé, že zákazník objednává placenou službu, vč. uvedené ceny.
 4. Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat od následujícího měsíce po provedení změny, popř. je účtována poměrnou částí.
 5. Celkové účtované částky musí být plně uhrazeny s datem připsání částky na účtu Poskytovatele či vloženy do pokladny Poskytovatele nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je nejméně 7 dní od data vystavení, pokud se strany nedohodly jinak. Platby a variabilní symboly jsou zpracovány strojově. Je tedy nutno zadat správně VS dle příslušné faktury, jinak se platba jeví jako neuhrazená. V případě chyby při odeslání platby sdělí plátce Poskytovateli údaje, které zadal do platebního příkazu, t. j. variabilní symbol hrazené faktury, variabilní symbol, který zadal v příkazu k platbě,  cílový bankovní účet a den ODEPSÁNÍ z účtu odesílatele. Server poskytovatele dočasně odpojí službu v případu neuhrazení účtovaných poplatků Účastníkovi a po odeslání upomínky po 4 dnech na email Účastníka. Za úkony znovuzapojení služby je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi částku 200,- Kč a Účastník je povinen tuto částku uhradit do 10 dnů. K znovuzapojení stanice dojde v max. lhůtě 48 hod. po připsání celé dlužné částky na bankovní účet poskytovatele.
 6. Pokud je nutno konkrétnímu zákazníkovi odeslat upomínku opakovaně, není upomínka při nedodržení splatnosti odesílána a systém službu omezí po uplynutí splatnosti aktuální faktury.
 7. Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a vymáháním pohledávek Českou Poštou, popř. vypracování upomínky právní kanceláří dle ceníku kanceláře. Tyto přenesené náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě 10 dnů, popř. delší, stanovené Poskytovatelem, na bankovní účet poskytovatele.
 8. Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena složenkou České pošty, převodem z bankovního účtu nebo vkladem hotovosti na přepážce banky. Vklad hodovosti na přepážce FIO banky je považován za Online platbu. Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby, je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Poskytovatel oprávněně odmítne poskytnutí jakékoliv další objednané nebo vyvolané služby, popř. její změny, včetně podání výpovědi, pokud je Účastník v prodlení s platbou pohledávek vůči Poskytovateli.
 10. Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistinu) v maximální výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy, u Účastníků s opakovaným neplněním termínu splatnosti automaticky.
 11. Poskytovatel je oprávněn použít jistinu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb, pravidelných periodických plateb, nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení apod.

VIII. Omezení, zastavení a zrušení poskytování služby

 1. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany příslušného správního (povolujícího) orgánu, v období mimořádné situace, nebo z jiného obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby i v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Pravidel sítě OPTIMAX nebo Smlouvy, zejména včas a úplně hradit poskytované služby, či jiná plnění, popř. nezajistí předání aktuálních a funkčních kontaktních ůdajů na Účastníka Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn uplatnit sankce i pro soubor služeb, které jsou perzonálně propojeny společnou osobou, např. jednatelem ve společnosti s. r. o.
 2. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby i v případě nutných technických změn, oprav, montáží, testování atd.
 3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě závažného porušení podmínek VP Uživatelem či v případě zájmu ostatních klientů v zájmu bezpečnosti dat i provozu Služby.
 4. V případu, že z koncového zařízení účastníka je detekován provoz osahující závadný obsah (zavirování, stahování zakázaného obsahu apod. je povinen poskytovatel stanici zablokovat). Zákazník je o tomto informován telefonicky, pokud je jeho evidovaný telefonický kontakt dostupný. V opačném případu je zákazník informován až po kontaktu z jeho strany.
 5. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není nijak dotčen omezením nebo zastavením poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou faktur za Služby, či jiná plnění, popř. výpovědí.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu, pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými zásadami, popř. je Účastník v prodlení s úhradami faktur více jak 30 dní a byl na tuto skutečnost upozorněn.
 7. Poskytovatel je oprávněn účtovat  Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že Účastník poskytne bez souhlasu Poskytovatele internetovou konektivitu nebo jinou službu dodávanou Poskytovatelem třetí straně. Tento případ se hodnotí jako hrubé porušení smluvních podmínek, které opravňuje Poskytovatele k pozastavení, popř. i zrušení všech služeb Účastníkovi bez jakýchkoliv náhrad. Úhradou pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, popř. ušlý zisk a navrácení všech zapůjčených zařízení.
 8. Poskytovatel pozastaví službu, pokud je Účastník v prodlení s platbou, (popř. z jeho vyjádření plyne úmysl povinnou platbu neuhradit). Poskytovatel Účastníka uvědomí o dluhu emailem. Za aktuálnost, správnost, funkci a čtení emailové korespondence nese odpovědnost výhradně Účastník. Dále Poskytovatel může změnit platební období za službu ze „zpětně“ na „předem“.
 9. Veškeré změny ve znění smlouvy, včetně ukončení je možné provádět pouze tehdy, pokud ze strany Účastníka není evidována pohledávka po splatnosti.
 10. Ze strany Účastníka je výpovědní doba služby max. 30 dnů.

IX. Ustanovení společná a závěrečná

 1. Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
 3. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě nedohody jsou neuhrazené závazky Účastníka převedeny na  inkasní společnost dle výběru Poskytovatele.
 4. Pro mimosoudni řešení spotřebitelských sporů je subjektem : Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, internetová adresa: www.ctu.cz

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2009. Poskytovatel má právo měnit Všeobecné podmínky, Pravidla sítě, Reklamační řád a Ceník. O změně informuje Účastníky – klienty – s dostatečným předstihem v souladu s příslušnými právními předpisy.