Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Tyto „Všeobecné podmínky“ (dále jen VP) stanovují základní náležitosti uzavírání smlouvy o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky, na základě kterých bude Poskytovatel poskytovat Uživateli / Účastníkovi telekomunikační služby (dále jen Služba), související služby, prodej zařízení a zprostředkování přístupu k síti internet. Služby jsou zpravidla účtovány paušálně, je pouze na vůli Účastníka, zda službu využívá nebo ne, vč. období, kdy je stanice mimo provoz z viny Účastníka. Ceny za služby se řídí platným ceníkem zveřejněným na stránkách www.optimax.cz, tamtéž jsou uvedeny aktuální kontaktní údaje.

Telekomunikační služba „Poskytování přístupu k síti internet“ je Poskytovatelem provozována jako služba, z jejíhož užívání jsou předem vyloučeny organizace s bankovní licencí, organizace a hnutí propagující rasovou nesnášenlivost, osoby a organizace šířící spamy, osoby a organizace s nepřiměřeně agresívním nebo urážlivým chováním.
Těmto osobám /organizacím může být odmítnuta jakákoliv součinnost operátora Poskytovatele služby.

Veškerá pravidla, práva, povinnosti a náležitosti služby přístupu k internetu se řídí těmito VP , dále Pravidly sítě OPTIMAX  a Reklamačním řádem společnosti a jsou pro všechny Účastníky i Poskytovatele závazná.

I. Definice pojmů

 1. Poskytovatelem je FO Petr Mach, plátce DPH, který poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem.
 2. Účastníkem je každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb
 3. Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
 4. Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.
 5. Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy o poskytování připojení do internetu a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování služby podle této smlouvy.
 6. Rozhraním je přesné místo v datové trase, které rozděluje datovou trasu na část udržovanou a zaručovanou Poskytovatelem a část v majetku Účastníka. Jedná se zpravidla o výstupní konektor RJ-45 WLAN přijímače, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Všechny další komponenty, počínaje kabelem LAN, POE a zdrojem (napájecím adaptérem) spadají do majetku účastníka. Účastník může objednat trvalý servis i pro část sítě, která je za Rozhraním, v jeho majetku. Toto však musí být výslovně uvedeno ve Smlouvě nebo jejím dodatku. Na komponenty zakoupené u Poskytovatele je držena zákonná záruka 24 měsíců, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Na Účastníky s firemním statusem – zpravidla s IČO se vztahují podmínky dané smlouvou, zpravidla 6 měsíců, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.U

II. Smlouva – uzavření / ukončení

 1. Při splnění všech technických i závazkových podmínek je vyplněný a podepsaný Předávací protokol a Smlouva se základními daty klienta podkladem ke smluvnímu vztahu. Nový klient se první den po připojením ke službě stává platícím Účastníkem s povinnostmi dle smluvních podmínek Poskytovatele. Standardně je poskytnuta zkušební lhůta 7 dnů na odzkoušení nabízené služby a obchodních vztahů, která platí pro obě smluvní strany.
 2. Smluvní vztah lze uzavřít i (v souladu s NOZ),  tzv. distančním způsobem, prostřednictvím telefonu.
 3. Smlouva je Účastníkovi předána v kopii při podpisu. Smlouvu je nutno pečlivě uschovat neboť je kromě jiného i dokladem o zapůjčeném zařízení.
 4. Předmětem Smlouvy o službě připojení („Smlouva“) je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby spočívající ve zřízení jedné nebo více telekomunikačních služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto Služeb a závazek Účastníka tyto Služby užívat a za poskytnuté Služby řádně, úplně a v termínu splatnosti dokladů vztahujících se ke Službě platit dohodnutou cenu.
 5. Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Pokud není uvedeno ve smlouvě, má se za to, že se jedná o dobu „neurčitou“.
 6. Platnost a účinnost se stanovují následně dle dne převzetí instalace a zapojení služby podepsáním „Předávacího protokolu“ , vyplněním údajů o klientovi oprávněným zástupcem Účastníka či jiným použitím služby. Použití Služby přístupu k internetu samo o sobě je bráno jako smluvní vztah a souhlas se Všeobecnými podmínkami i v případě, že Účastník z jakýchkoli důvodů nepodepsal písemný smluvní vztah a smlouva byla uzavřena pouze ústně. Účastník má v kteroukoliv dobu možnost nahlédnout do „Všeobecné podmínky“ Služby, které jsou ze zákona zveřejněny na oficiálních stránkách www.optimax.cz
 7. Smlouvu lze měnit pouze písemně a to i písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.
 8. Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.
 9. Při změně požadavku dle žádosti Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených prací a výkonů.
 10. Smluvní vztah (t.j. i trvání poskytování služby) může být ukončen:
  1. písemnou dohodou smluvních stran
  2. výpovědí ze strany Účastníka, s výpovědní lhůtou 30 dnů. Za den doručení je považován den předání zásilky Poskytovateli Českou poštou. Potvrzení a den doručení výpovědi smlouvy lze oboustranně kontrolovat na www.cpost.cz po zadání podacího čísla zásilky. Nejpozději ke dni ukončení smlouvy má zákazník za povinnost vrátit poskytovateli všechno zapůjčeného zařízení na adrese Poskytovatele. Podepsaná výpověď musí být předána subjektem, který smlouvu uzavřel, prokazatelně, písemně, Českou poštou, formou Doporučeného dopisu s podacím číslem a lístkem, který slouží jako doklad. Vyřízení emailem nebo telefonicky není možno akceptovat. Navrácení a den navrácení zapůjčeného zařízení potvrdí Účastníkovi Poskytovatel na kopii smlouvy Účastníka nebo emailem. Navrácení zapůjčeného zařízení provede účastník a to na adrese sídla Poskytovatele, (předání zapůjčeného zařízení je nuto předem dohodnout na tel. kontaktu 774-160060), popř. Českou poštou Doporučeně s podacím lístkem nebo si demontáž objedná jako placenou službu po oboustranné dohodě.
   V případě, že zákazník zapůjčené zařízení nevrátí ve stanoveném termínu, má se za to, že službu hodlá používat i nadále a bude mu zaslán návrh nové smlouvy. Do doby podpisu nové smlouvy je zákazník povinen hradit používání služby dle předchozí smlouvy.
   V případě, že zákazník nevrátí zapůjčené zařízení v dané lhůtě a službu nadále neodebírá, je mu naúčtován paušální poplatek 1.490,- Kč vč. DPH, který je povinen uhradit.
   Předání zapůjčeného zařízení je nuto předem dohodnout na tel. kontaktu 774-160060.
   Účastník však musí umožnit bezproblémový a bezpečný přístup k tomuto zařízení, jinak bude objednávka demontáže poskytovatelem po právu odmítnuta. Aktuální adresa, kontakty a pracovní doba jsou uvedeny na veřejných stránkách www.optimax.cz. Z důvodu nepravidelných výjezdů techniků na urgentní servis je nutné si telefonicky ověřit a odsouhlasit přítomnost technika  před termínem předání.
  3. poplatek za užívání Služby ze Smlouvy je stanoven paušálně, je tedy pouze na vůli Účastníka,  zda službu využívá nebo ne.
  4. jednostranně ze strany Poskytovatele z důvodu neuhrazení závazků za služby Optimax Účastníkem po dobu více jak 30 dnů, popř. při hrubém porušení smluvních podmínek. V tomto případě je Účastník povinen funkční a nepoškozené zapůjčené zařízení WiFI  kompletně demontovat a protokolárně předat na adrese poskytovatele do 7 dnů. Navrácení zapůjčeného zařízení potvrdí Účastníkovi Poskytovatel na kopii smlouvy Účastníka nebo bude potvrzení o převzetí odesláno emailem. Aktivační poplatek je vždy nevratný.
  5. V případě, že Účastník nereaguje na výzvy k úhradě pohledávek ani po opakovaném upozornění, je pohledávka postoupena profesionální firmě k inkasu.
 11. Povinnosti Poskytovatele:
  1. za sjednanou cenu zřídit připojení a poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy v souladu se VP, Pravidly sítě OPTIMAX a Reklamačním řádem. Zřízením připojení se rozumí instalace všech součástí nutných k vytvoření datového okruhu v objektu Účastníka, ukončeného rozhraním.  Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného koncového zařízení Účastníka odpovídá sám Účastník.
  2. na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platným Ceníkem, pokud na dotyčné přípojce není evidován dluh po splatnosti.
  3. udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanovenými právními předpisy
  4. provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku. Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení. Lhůta opravy je zakotvena ve Smlouvě a Poskytovatel vyvine veškeré úsilí k jejímu dodržení. V případě překročení lhůty má Účastník nárok na bezplatný provoz po celou dobu výpadku.
  5. oznámit v předstihu přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy
  6. zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi vnitřní jednotkou a připojeným koncovým zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních v majetku Účastníka. Poskytovatel řeší případné závady ve své režii jen po datové rozhraní, což je zpravidla ethernetový výstu bezdrátového přijímacího zařízení linky.
 12. Povinnosti Účastníka:
  1. řádně a včas hradit ceny za poskytované Služby a dodávky proti vystaveným a odeslaným fakturám. Služba je placena na základu faktury s jednorázovým variabilním symbolem, která je zpravidla odesílána na konci platebního období v polovině 3. měsíce platebního období. V případě, že účastník neobdrží z jakéhokoliv důvodu doklad, t.j. podklad k zaplacení s VS, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli prokazatelným způsobem nejpozději k poslednímu dni platebního období, zpravidla je to kalendářní čtvrtletí, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, popř. je povinen provést úhradu sám, dle údajů na smlouvě. Kopie dokladu mu bude vystavena a odeslána emailem. Za funkčnost emailové schránky Účastníka určené pro dodávání dokladů nese zodpovědnost výhradně Účastník. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nastavení spamových filtrů u poskytovatele schránky Účastníka.
  2. platbu lze kdykoliv (mimořádně) uhradit použitím kteréhokoliv staršího variabilního symbolu s předřazenou 99. Pokud byl starší symbol zákazníka např. 123456 bude náhradní symbol „99123456“.
  3. pravidelné úhrady lze provádět i pomocí trvalého bankovního příkazu využitím opakujícího se VS z bodu 2, splatného každoročně k datu 25/3 , 25/6 , 25/9, 25/12.
  4. pokud má platba nesprávný variabilní symbol, nesprávné číslo cílového účtu, nesprávnou částku nebo je odesláno mimo splatnost je vadná. Za vadně odeslané platby nenese Poskytovatel zodpovědnost, je poviností odesílatele na ně sám upozornit a současně připojit datum vadné platby a variabilní symbol vadné platby.
  5. zajistit, aby koncová zařízení, která sám instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele.
  6. Účastník je povinen uhradit i náklady za opravu čí výměnu zařízení, které mu je pouze zapůjčeno Poskytovatelem, pokud náklady na jeho výměnu nebo opravu vznikly činností nebo i nečinností Účastníka. Tím je myšleno např. zanedbání likvidace nadměrných nánosů sněhu, které při sesuvu poškodí technické zařízení, popř. jinou činností, kterou kdokoliv vykonává v okolí zařízení a dojde v souvislostí s tím ke škodě.
  7. oznamovat neprodleně Poskytovateli závady týkající se Služby. Aktuální kontakty jsou vždy uvedeny na WWW stránkách poskytovatele.
  8. umožnit Poskytovateli bezpečný přístup k zařízení Poskytovatele umístěného v prostorách nebo dohodnutých prostorách Účastníka za účelem montáže, oprav, údržby či demontáže.
  9. Potřebné zařízení nutné ke zřízení služby je montováno zpravidla dodavatelsky a je umístěno tak, aby bylo bezpečně a snadno přístupné i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pokud to není možné z důvodu nevhodné konfigurace domu/terénu, je namontováno dle přání zákazníka bez ohledu na tuto podmínku. V tomto případě nenese poskytovatel odpovědnost za nutné náklady při opravě a především za nestandardní dobu do odstranění technické závady.
  10. obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas majitele. Účastník je však přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací.
  11. Účastník zodpovídá za technické zařízení zapůjčené mu v souvislosti se Službou, zejména za odcizení a poškození nebo opotřebení nad rámec opotřebení běžného. V případě poškození nebo zcizení je mu účtována částka, kterou je třeba vynaložit na uvedení do stavu odpovídajícímu délce používání. Účastník musí zajistit ve spolupráci se svým dodavatelem elektrické energie, že elektrické napájení mu zapůjčeného zařízení bude v souladu s příslušnými parametry, t.j. především v povoleném rozsahu a bez napěťových špiček. (Doporučena je kvalitní přepěťová ochrana nebo UPS).
   Při ukončení smluvního vztahu vrací Účastník zapůjčené zařízení v daném termínu (zpravidla anténu s routerem 5 GHz) na adrese poskytovatele, popř. Přepravní službou nebo Českou poštou, výhradně doporučeně s podacím lístkem a to na svoje náklady. Demontáž lze objednat jako placenou službu dodavatelsky, což musí být v objednávce výslovně uvedeno. Při osobním předání zápujčky je NUTNO domluvit termín PŘEDEM na tel. kontaktu.
  12. Neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, e-mailové adresy, IČ, DIČ a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
  13. Účastník je povinen se při lokalizaci závady řídit pokyny technika Poskytovatele, které směřují k odstranění závady. V opačném případě nese náklady na výjezd technika Poskytovatele do místa poruchy. V případu, že z koncového zařízení účastníka je detekován provoz osahující závadný obsah (zavirování, stahování zakázaného obsahu apod. je povinen poskytovatel stanici zablokovat). Zákazník je o tomto informován telefonicky, pokud je jeho evidovaný telefonický kontakt dostupný. V opačném případu je zákazník informován až po kontaktu z jeho strany. K ukončení smluvního vztahu  dojde vypršením lhůty dané platnou výpovědí, zaslanou Českou poštou výhradně formou doporučeného dopisu a dnem vrácení zapůjčeného instalovaného zařízení a vyrovnání všech závazků Účastníka vůči Poskytovateli. Výpověď musí být podána subjektem, který smlouvu uzavřel. Právo k podání výpovědi s nasmlouvanou výpovědní lhůtou je dáno oboustranně, je na straně Účastníka i na straně Poskytovatele . V případě, že byla podána řádná výpověď a k poslednímu dni výpovědní lhůty nebyly vráceny veškeré zápujčky nebo nebyly uhrazeny veškeré závazky Účastníka vůči Poskytovateli, stává se výpověď neplatnou, má se za to, že Účastník hodlá pokračovat ve smluvním vztahu a smluvní vztah pokračuje beze změn dále.
 13. a/ Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Účastník:
  1. je v prodlení s úhradou účtované ceny nebo její části za poskytnuté Služby nebo jiné pohledávky po datu splatnosti. Dnem úhrady se rozumí datum připsání celé částky na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel službu pozastaví až po odeslání  urgence uživateli. Pro odeslání urgencí je použit emailový kanál, zpravidla podložený elektronickou doručenkou. Následné urgence jsou písemné a Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady s tím vzniklé, včetně právních služeb a Účastníkovi vzniká povinnost je uhradit se splatností do 10 dnů. Poskytovatel je oprávněn uplatnit sankce i pro soubor služeb, které jsou jednoznačně propojeny společnou osobou, např. jednatelem ve společnosti s. r. o., atd. Za funkčnost, správnost a nastavení emailové schránky určené pro dodávání dokladů odpovídá výhradně Účastník.
  2. poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby nebo jejich změnu nenahlásil Poskytovateli do 10 dnů prokazatelným způsobem
  3. zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele
  4. opakovaně a přes písemné upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy
  5. odepřel Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy
  6. neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.
  7. opakovaně a násobně překračuje nasmlouvané limity přenesených dat.  Pro běžné internetové přípojky je za běžný stav považován limit do 10 GB (UP+DOWN) denně, pokud není nasmlouváno jinak.
  8. Poskytovatel může ukončit smluvní vztah nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny, a to pouze po prokazatelném upozornění účastníka. Soustavným opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 3 nezaplacených vyúčtování ceny.

III. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace). Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby.

 1. Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo jeho obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé omezením či neposkytnutím služby.
 2. V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost odstranit závady v termínech dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a případně vrátit neoprávněně účtované a zaplacené poplatky, poměrnou částí. Poplatky se vrací na základě žádosti Úživatele a podmínkou je souvislý výpadek poskytované služby delší jak 48 pracovních hodin. Případnou poruchu je povinen Účastník prokazatelně nahlásit poskytovateli bez zbytečného prodlení, max. do 24 hod. od okamžiku, kdy závadu zjistil. Nesplněním této povinnosti se Účastník zbavuje prokázání řádného nároku na refundaci plateb. Poskytovatel poskytne při nahlášení poruchy číslo tiketu jako potvrzení přijetí ohlášení poruchy. Poruchu lze nahlásit i poštou, doporučeně.
 3. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa.V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s Ceníkem. Poskytovatel neručí za závady, vzniklé odsměrováním příjímací antény, které vzniklo nedostatečnou stabilitou konzoly v majetku Účastníka.
 4. Poskytovatel neodpovídá za přerušení či nedodání služeb z důvodu živelných událostí, především mimořádnými atmosférickými vlivy, vyhlášení krizového či kalamitního stavu, přerušením dodávky elektrické energie a z následných stavů či důvodů (především přepětí v elektrorozvodné síti a atmosférické výboje – blesky). Takto vzniklé závady na zařízení klienta i na zařízení v pronájmu klientovi budou opraveny výhradně na účet klienta, popř. pojišťovny, pokud je Účastník adekvátně pojištěn.
 5. Náhrada škody, za vady vzniklé v souladu čl. 1 Podmínek, bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však v celkové částce Kč 2000,- a to ve formě poskytnutí slevy za poskytnuté Služby v následujíc-ím (ích) platebním období.
 6. V případě, že dojde k poruše nebo požadavku na nestandardní zásah u podpůrného technického zařízení (t.j.  za Rozhraním), které bylo Účastníkovi prodáno Poskytovatelem, je reklamačním místem sídlo Poskytovatele. Servisní zásah v místě Účastníka je poskytován jen na požádání a jsou zpoplatněn.  Předané technické zařízení jsou Poskytovatelem otestovány a  případné vady nezaviněné Účastníkem jsou odstraněny nejpozději do 30 dnů od předání zařízení na adrese Poskytovatele. V rámci reklamačního řízení nelze uplatňovat vady způsobené živelnou událostí, především poškození způsobené povodní nebo atmosférickými jevy (např.  zásahem blesku, vč. zásahu vzdáleného). Ve sporných případech je rozhodující vyjádření servisní organizace, která je k takové opravě autorizována.
 7. Podáním reklamace a to oprávněné, či neoprávněné nevzniká odklad splatnosti již vystavených faktur. Nárok na vrácení uznaných nároků bude vypořádán finančně v následném platebním období.
 8. Pro podpůrná zařízení dodaná Účastníkovi, která uhrazením kupní ceny přešla do jeho majetku, platí při nákupu formou elektronické objednávky tato pravidla:
  Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího), za splnění těchto podmínek:

  • Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
  • Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to:  nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi
  • IV. Rozsah poskytované služby

 1. Rozsah poskytovaných Služeb je vymezen Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Rozhodným rozhraním je ethernetové rozhraní výstupu WLAN přijímače. Poskytovatel ručí za závady ZA tímto Rozhraním jen tehdy, pokud se jedná o zařízení jím dodané a v záruční době. V tomto případě je zařízení dodáno Účastníkem do sídla Poskytovatele a závada je řešena dle běžného reklamačního řádu. Záruční doba se prodlužuje o dny, které uplynuly od předání zboží do zpětného převzetí Účastníkem nebo dne zaslání Výzvy k odběru.
 2. V případě, že za zařízení dodané Poskytovatelem Účastníkovi neplatí Účastník žádné poplatky za užívání, nelze uplatnit slevy na měsíčních paušálech za Připojení. V případě, že Účastník platí poplatky za používání vlastního zařízení v souvislosti se smluvně poskytnutou službou a jsou přesně ve smlouvě specifikovány jako zvláštní fakturovaná položka,  bude mu vrácena poměrná část těchto poplatků. Žádost o vrácení lze úspěšně podat, pokud doba poruchy přesáhne souvisle 2 pracovní dny a v opodstatněném případě bude zaúčtována v následujícím účetním období.
 3. Datové služby OPTIMAX jsou poskytovány standardně s dostupností nejméně 99,5 procent.  Smluvně lze dojednat i SLA vyšší.
 4. Parametry smluvní linky jsou uvedeny ve smlouvě. Standardní linka je konstruována s agregací 1:3, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. U standardních domácích linek se jedná o linky negarantované, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 5. Poskytovatel z nasmlouvané rychlosti, je-li to technicky možné, dodá Zákazníkovi sjednanou rychlost připojení, a to v minimální výši 33,33 %, maximální výši 100 % (tj. inzerovaná rychlost připojení), běžné výši 75 %, dostupné výši 75 %. Rychlost připojení závisí na technickém stavu sítě, povětrnostní a klimatickým podmínkám, a také počtu klientů na jednom vysílacím prvku. Poskytovatel negarantuje parametry linky, pokud jsou do řetězce vloženy HW prvky v majetku zákazníka. Přesné znění vlastností je uvedeno v hlavě X tohoto dokumentu.

V. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací

 1. Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení nebo obchodního jména a dalších důležitých údajů nutných pro evidenci v seznamu Účastníků Poskytovatele
 2. Poskytovatel může všechny informace týkající se Účastníka užívat pouze v souladu s platným právním řádem České republiky k účelům provozování služby
 3. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit údaje o Uživatelích, kteří ani po opakované výzvě neuhradili závazky k Poskytovateli za odebrané zboží i Služby.

VI. Vymezení území, na němž se služba poskytuje

 1. Území, na kterém je poskytována služba, je průběžně zveřejňováno na webových stránkách www.optimax.cz.

VII. Cena služeb, platební podmínky

 1. Ceny poskytovaných Služeb a dalších úkonů jsou uvedeny v platných Cenících Poskytovatele. Platný Ceník internetu a Ceník služeb jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.optimax.cz či v sídle Poskytovatele či prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců. V případech, že se jedná o lokalitu v ceníku neuvedenou nebo ve sporných případech, je vždy rozhodující cena za službu uvedená na „Smlouvě“. Ceny připojení jsou odvislé od lokality připojení, z tohoto důvodů jsou ceníky vydávány ve všeobecné formě (od-do). Cenu pro danou lokalitu získá zájemce pomocí kontaktního formuláře nebo na kontaktním telefonu, či emailu.
 2. Hlavní zúčtovací období je jedno kalendářní čtvrtletí (kvartál / Q), popř. jeho část u nových Účastníků.
 3. Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu – faktury Účastníkovi takto:
  1. jednorázové platby (např. instalace a aktivační poplatky) jsou zpravidla účtovány Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem a také ihned inkasovány na místě provedení služby.
  2. pravidelné platby jsou účtovány u rezidentů zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně, pokud není sjednáno jinak. U stanic v pronajatých prostorách je platební režim úhrad za službu „předem“, což je realizováno jednou zálohovou fakturou mimo pořadí.
  3. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je Služba poskytována a to poměrnou částí.
  4. při ukončení služeb z důvodu zániku smlouvy k určitému dni dle VP je Služba Účastníkovi fakturována se splatností alespoň 7 dnů předem.
  5. pro zasílání daňových dokladů (faktur) je používan standardně  emailový kanál. Z tohoto důvodu je poviností účastníka udržovat udanou emailovou schránku v provozuschopném stavu a kontrolovat ji tak, aby řádně doručená faktura byla včas akceptována Uživatelem. Za nastavení schránky, včetně spamových filtrů nese odpovědnost výhradně zákazník.
  6. V mimořádných případech na Písemnou žádost Účastníka je možno fakturu zpracovat ručně a odeslat poštou. Za tento úkon (vystavení dokladu + odeslání) je účtován poplatek 30+40= 70 Kč vč. DPH. Žádost musí být odeslána doporučeně poštou, s podacím lístkem a podacím číslem. Z žádosti musí být zřejmé, že zákazník objednává placenou službu, vč. uvedené ceny.
 4. Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat od následujícího měsíce po provedení změny, popř. je účtována poměrnou částí.
 5. Celkové účtované částky musí být plně uhrazeny s datem připsání částky na účtu Poskytovatele či vloženy do pokladny Poskytovatele nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je nejméně 7 dní od data vystavení, pokud se strany nedohodly jinak. Platby a variabilní symboly jsou zpracovány strojově. Je tedy nutno zadat správně VS dle příslušné faktury, jinak se platba jeví jako neuhrazená. V případě chyby při odeslání platby sdělí plátce Poskytovateli údaje, které zadal do platebního příkazu, t. j. variabilní symbol hrazené faktury, variabilní symbol, který zadal v příkazu k platbě,  cílový bankovní účet a den ODEPSÁNÍ z účtu odesílatele. K omezení služeb dojde v době dané Za úkony znovuzapojení služby je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi částku 200,- Kč a Účastník je povinen tuto částku uhradit do 10 dnů. K znovuzapojení stanice dojde v max. lhůtě 48 hod. po připsání celé dlužné částky na bankovní účet poskytovatele.
 6. Pokud je nutno konkrétnímu zákazníkovi odeslat upomínku opakovaně, není upomínka při nedodržení splatnosti odesílána a systém službu omezí po uplynutí splatnosti aktuální faktury.
 7. Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a vymáháním pohledávek Českou Poštou, popř. vypracování upomínky právní kanceláří dle ceníku kanceláře. Tyto přenesené náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě 10 dnů, popř. delší, stanovené Poskytovatelem, na bankovní účet poskytovatele.
 8. Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena složenkou České pošty, převodem z bankovního účtu nebo vkladem hotovosti na přepážce banky. Vklad hodovosti na přepážce FIO banky je považován za Online platbu. Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby, je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Poskytovatel oprávněně odmítne poskytnutí jakékoliv další objednané nebo vyvolané služby, popř. její změny, včetně podání výpovědi, pokud je Účastník v prodlení s platbou pohledávek vůči Poskytovateli.
 10. Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistinu) v maximální výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy, u Účastníků s opakovaným neplněním termínu splatnosti automaticky.
 11. Poskytovatel je oprávněn použít jistinu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb, pravidelných periodických plateb, nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení apod.

VIII. Omezení, zastavení a zrušení poskytování služby

 1. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany příslušného správního (povolujícího) orgánu, v období mimořádné situace, nebo z jiného obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby i v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Pravidel sítě OPTIMAX nebo Smlouvy, zejména včas a úplně hradit poskytované služby, či jiná plnění, popř. nezajistí předání aktuálních a funkčních kontaktních ůdajů na Účastníka Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn uplatnit sankce i pro soubor služeb, které jsou perzonálně propojeny společnou osobou, např. jednatelem ve společnosti s. r. o.
 2. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby i v případě nutných technických změn, oprav, montáží, testování atd.
 3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě závažného porušení podmínek VP Uživatelem či v případě zájmu ostatních klientů v zájmu bezpečnosti dat i provozu Služby.
 4. V případu, že z koncového zařízení účastníka je detekován provoz osahující závadný obsah (zavirování, stahování zakázaného obsahu apod. je povinen poskytovatel stanici zablokovat). Zákazník je o tomto informován telefonicky, pokud je jeho evidovaný telefonický kontakt dostupný. V opačném případu je zákazník informován až po kontaktu z jeho strany.
 5. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není nijak dotčen omezením nebo zastavením poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou faktur za Služby, či jiná plnění, popř. výpovědí.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu, pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými zásadami, popř. je Účastník v prodlení s úhradami faktur více jak 30 dní a byl na tuto skutečnost upozorněn.
 7. Poskytovatel je oprávněn účtovat  Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že Účastník poskytne bez souhlasu Poskytovatele internetovou konektivitu nebo jinou službu dodávanou Poskytovatelem třetí straně. Tento případ se hodnotí jako hrubé porušení smluvních podmínek, které opravňuje Poskytovatele k pozastavení, popř. i zrušení všech služeb Účastníkovi bez jakýchkoliv náhrad. Úhradou pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, popř. ušlý zisk a navrácení všech zapůjčených zařízení.
 8. Poskytovatel pozastaví službu, pokud je Účastník v prodlení s platbou, (popř. z jeho vyjádření plyne úmysl povinnou platbu neuhradit). Poskytovatel Účastníka uvědomí o dluhu emailem. Za aktuálnost, správnost, funkci a čtení emailové korespondence nese odpovědnost výhradně Účastník. Dále Poskytovatel může změnit platební období za službu ze „zpětně“ na „předem“.
 9. Veškeré změny ve znění smlouvy, včetně ukončení je možné provádět pouze tehdy, pokud ze strany Účastníka není evidována pohledávka po splatnosti.
 10. Ze strany Účastníka je výpovědní doba služby 30 dnů.

IX. Ustanovení společná a závěrečná

 1. Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
 3. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě nedohody jsou neuhrazené závazky Účastníka převedeny na  inkasní společnost dle výběru Poskytovatele.
 4. Pro mimosoudni řešení spotřebitelských sporů je subjektem : Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, internetová adresa: www.ctu.c

X. Informace související s VO-S/1

Maximální rychlost
Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rmax (download, L 4) → Rmax (download, L 2) ≥
≥ 95 % IRCIR+EIR (download),
Rmax (upload, L 4) → Rmax (upload, L 2) ≥
≥ 95 % IRCIR+EIR (upload),
kde
Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI, L 2 je spojová vrstva RM ISO/OSI, IRCIR+EIR je výsledná informační rychlost dle ITU-T Y.1564 odpovídající vstupnímu parametru v podobě definované hodnoty maximální rychlosti Rmax (L 1).
2
Inzerovaná rychlost
Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rinzer (download, L 4) ≤ Rmax (download, L 4),
Rinzer (upload, L 4) ≤ Rmax (upload, L 4),
kde
Rinzer je inzerovaná rychlost, Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.
3
Běžně dostupná rychlost
Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
3/11
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
BDR (download, L 4) ≥ 60 % Rinzer (download, L 4),
BDR (upload, L 4) ≥ 60 % Rinzer (upload, L 4),
kde
BDR je běžně dostupná rychlost, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.
4
Minimální rychlost
Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rmin (download, L 4) ≥ 30 % Rinzer (download, L 4)
a zároveň
SDR (download, L 4) ≥ Rmin (download, L 4),
Rmin (upload, L 4) ≥ 30 % Rinzer (upload, L 4)
a zároveň
SDR (upload, L 4) ≥ Rmin (upload, L 4),
kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rmin je minimální rychlost, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.
5
Velká trvající
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4)
a zároveň
TBDR (download) > 70 minut,
nebo
SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4)
a zároveň
TBDR (upload) > 70 minut,
kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI
4/11
a TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečné přenosové rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti.
6
Velká opakující se odchylka
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3: TBDR (download) ≥ 3,5 minuty
a zároveň
(t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB),
nebo
SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3: TBDR (upload) ≥ 3,5 minuty
a zároveň
(t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB),
kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx (x ϵ N+) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečně dosahované rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti, TTestB je délka jednoho testu v rámci měřicího procesu.
Příloha č. 2 k všeobecnému oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9
Specifikace mobilní služby přístupu k internetu
1
Odhadovaná maximální rychlost
Odhadovaná maximální rychlost stahování (download) a vkládání (upload) dat je realisticky dosažitelná maximální rychlost pro konkrétní službu v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách, v místě s dostatečnou úrovní signálu vně budov. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
2
Inzerovaná rychlost
Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel internetových služeb uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým
5/11
uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než odhadovaná maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rinzer (download, L 4) ≤ Rodmax (download, L 4),
Rinzer (upload, L 4) ≤ Rodmax (upload, L 4),
kde
Rinzer je inzerovaná rychlost, Rodmax je odhadovaná maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.
3
Velká trvající odchylka
Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
SDR (download, L 4) < 25% Rinzer (download, L 4)
a zároveň
T (download) > 40 minut,
nebo
SDR (upload, L 4) < 25% Rinzer (upload, L 4)
a zároveň
T (upload) > 40 minut,
kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI a T označuje délku intervalu překročení mezní hodnoty odpovídající času zahájení měřicího procesu, tj. kdy skutečně dosahovaná rychlost SDR klesne pod 25% hodnoty inzerované rychlosti Rinzer.
6/11
4
Velká opakující se odchylka
Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
SDR (download, L 4) < 25% Rinzer (download, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3, t4, t5: T (download) ≥ 2 minuty
a zároveň
(t5 – t1) ≤ (60 minut – TtestB),
nebo
SDR (upload, L 4) < 25% Rinzer (upload, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3, t4, t5: T (upload) ≥ 2 minuty
a zároveň
(t5 – t1) ≤ (60 minut – TtestB),
kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx (x ϵ N+) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota SDR pod 25% hodnoty inzerované rychlosti Rinzer, T označuje délku intervalu překročení mezní hodnoty odpovídající času zahájení měřicího procesu, tj. kdy skutečně dosahovaná rychlost klesne pod 25% hodnoty inzerované rychlosti Rinzer, TtestB je délka jednoho testu v rámci měřicího procesu.
Koncový uživatel má při neplnění těchto parametrů právo reklamovat službu.

Řízení sítě: každá nasmlouvaná přípojka je řízena na hraničním routeru tak, aby účastník mohl čerpat nasmlouvané podmínky dle smlouvy.  Funkce sdílení je aplikována tak, že max. datový tok uvedený ve smlouvě je čerpán současně více přípojkami dle uvedeného poměru. Pro případ překročení datového limitu více jak o 300 prcent je přípojka přesunuta do jiné skupiny sdílení. Po obnovení stavu plnění limitu je přesunuta do původního stavu v 00.01 hod. příštího dne.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2009. Poskytovatel má právo měnit Všeobecné podmínky, Pravidla sítě, Reklamační řád a Ceník. O změně informuje Účastníky – klienty – s dostatečným předstihem v souladu s příslušnými právními předpisy.
Edit: 12.4.2021

Vzor návrhu smlouvy: